Privacy Policy

Privacy Policy

Woodlandmages hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Woodlandmages houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Woodlandmages zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Woodlandmages
Rijselstraat 110
8820 Torhout
info<at>woodlandmages.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door woodlandmages verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van woodlandmages (uitvoering overeenkomst)
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen
(en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); one.com
• het verzorgen formulieren; google.com of doodle.com
• het verzorgen ledenlijsten; google.com.
• het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
• Blog WordPress
• Forum phpBB
• Google analytics
• Facebook Pages (https://www.facebook.com/pg/woodlandmages) & Facebook Community (https://www.facebook.com/pg/woodlandmages/community)
• Fotos op Facebook pages & onze website

zie ook : https://www.woodlandmages.be/privacy-policy/privacy-policy-wordpress/

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan iis dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of
wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Woodlandmages bewaard persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard na laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens woodlandmages van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens alsdaar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met
ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website …www.woodlandmages.be… ). (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u
adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto
onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Fotos – het recht op afbeelding

• Gerichte beelden : toestemming nodig om de foto te nemen
Gerichte beelden zijn beelden waarbij de persoon of personen in kwestie gericht in beeld zijn
genomen en duidelijk herkenbaar zijn( close-up, beeld is gefocust op die bepaalde persoon, de
foto is geposeerd, klasfoto, podium in een wedstrijd…).
Voor gerichte beelden is steeds toestemming nodig. Journalisten hoeven geen toestemming te
vragen als deze beelden gebruikt worden in het kader van nieuws/verslaggeving.
• Niet gerichte beelden : geen toestemming nodig om de foto te nemen
Niet gerichte beelden die niet de intentie hebben bepaalde personen duidelijk in beeld te brengen en zijn eerder sfeerbeelden.
Voor niet gerichte beelden is geen toestemming nodig. Opgelet: Als personen duidelijk weigeren om op de foto te staan, mag je de foto niet nemen. We raden je ook aan om steeds op je deelnemingsformulier, inschrijvingsformulier,… duidelijk te vermelden dat er sfeerfoto’s kunnen genomen worden.

Fotos – Hoe vragen wij toestemming?
In principe is het enkel aan de betrokken persoon om zelf te beslissen over het nemen of gebruiken van zijn afbeelding. Hij/zij geeft hiervoor zijn ondubbelzinnige toestemming voor het specifiek gebruik van de foto, zonder dat hier druk wordt op uitgeoefend. Dit betekent dat de foto voor geen
ander doeleinde mag worden verwerkt dan deze waarvoor de toestemming werd gegeven.

Fotos – De toestemming moet niet schriftelijk zijn maar kan ook mondeling of stilzwijgend worden gegeven.
Een stilzwijgende toestemming kan bijvoorbeeld het feit zijn dat een persoon zich laat fotograferen tijdens een activiteit van een vereniging, en er zich bewust van is dat de foto in het verenigingsblad kan worden gepubliceerd .

Een mondelinge of stilzwijgende toestemming is moeilijk bewijsbaar. We raden aan dat je je leden en deelnemers steeds duidelijk informeert (via privacyverklaring, op het deelnemersformulier,…)  dat je sfeerbeelden neemt tijdens activiteiten en deze ook kan gebruiken voor rapportage. Voor het
gebruik van gerichte foto’s, zeker voor promotionele doelen stellen we voor dat je steeds de toestemming van de betrokkene(n) vraagt.

Mocht er onverhoopt toch een foto van jou staan die je niet wenst gelieve dit dat dan even te melden via onze website, email  of facebook

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via onze website, email of facebook.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is detoezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
Woodlandmages kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging
doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op …2 mei 2018…
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

 

Cookies

Hoe gebruiken we cookies op dit forum?
We gebruiken bestanden die bekend staan als cookies op “Woodlandmages” om de prestaties te verbeteren en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door “Woodlandmages” te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we dit soort bestanden op uw apparaat kunnen plaatsen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiel apparaat kan plaatsen wanneer u die website of één van haar pagina”s voor het eerst bezoekt.

Er zijn veel functies die een cookie kan dienen. Een cookie helpt bijvoorbeeld de website of een andere website uw apparaat te herkennen wanneer u het de volgende keer bezoekt. “Woodlandmages” gebruikt de term “Cookies” in dit beleid om te verwijzen naar alle bestanden die op deze manier informatie verzamelen.

Bepaalde cookies bevatten persoonlijke informatie. Als u bijvoorbeeld op “Onthoud mij” klikt tijdens het inloggen, zal een cookie uw gebruikersnaam opslaan. De meeste cookies verzamelen geen informatie die u identificeren, maar zullen in plaats daarvan meer algemene informatie verzamelen, zoals hoe gebruikers aankomen en “Woodlandmages”, gebruiken, of de algemene locatie van een gebruiker.

Welke soorten cookies gebruikt “Woodlandmages”?
Cookies kunnen verschillende functies uitvoeren:

1. Noodzakelijke cookies:
Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van “Woodlandmages”. Deze cookies maken diensten mogelijk waar u specifiek om hebt gevraagd.

2. Performance Cookies:
Deze cookies kunnen anonieme informatie verzamelen over de bezochte pagina”s. We kunnen bijvoorbeeld prestatiecookies gebruiken om bij te houden welke pagina”s het populairst zijn, welke methode van koppeling tussen pagina”s het meest effectief is en om te bepalen waarom sommige pagina”s foutmeldingen ontvangen.

3. Functionaliteit Cookies:
Deze cookies onthouden keuzes die u maakt om uw ervaring te verbeteren.

“Woodlandamges” kan derden ook toestaan cookies te serveren die in een van de bovenstaande categorieen vallen. Net als veel andere sites kunnen we Google Analytics bijvoorbeeld gebruiken om ons websiteverkeer te volgen.

Kan een forumgebruiker cookies blokkeren?
Raadpleeg de help sectie van uw browser of de handleiding van uw mobiele apparaat voor informatie over het beheren van de cookies die u toestaat. U kunt ook één van de onderstaande sites bezoeken met gedetailleerde informatie over het beheren, controleren of verwijderen van cookies.

www.aboutcookies.org
www.allaboutcookies.org

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, bepaalde gedeelten van “Woodlandmages” mogelijk niet correct werken.

Cookies op “Woodlandmages” van sociale netwerksites
“Woodlandmages” bevat mogelijk links naar sociale netwerksites (bijvoorbeeld Facebook, Twitter of YouTube). Deze websites kunnen ook cookies op uw apparaat plaatsen en “Woodlandmages” heeft geen controle over hoe zij hun cookies gebruiken, daarom suggereert “Woodlandmages” dat u hun website(s) controleert om te zien hoe zij cookies gebruiken.